Jakie aktywa możemy tokenizować?

Przez
Jan Rybski
-
3 min czytania

Wiedząc już z poprzednich cyklów, czym są aktywa i czym jest tokenizacja, należy zastanowić się, jakie aktywa mogą podlegać temu procesowi. Oto kilka ważnych aspektów, o których warto wiedzieć.

co można tokenizować

Spis treści:

  • Które aktywa podlegają tokenizacji?
  • Rodzaje aktywów
  • Gospodarka tokenowa

Które aktywa podlegają tokenizacji?

Odpowiedź może być właściwie krótka: wszystko, co reprezentuje sobą wartość, która może uzyskać uznanie (akceptację) rynku. Tym samym sporządzenie kompletnej listy aktywów, jakie mogą podlegać "upłynnianiu" w procesie tokenizacji, jest równie niemożliwie, jak przewidzieć wszystkie aplikacje, jakie znajdą zastosowanie w bliższej lub dalszej przyszłości w zakresie tokenizacji aktywów z wykorzystaniem technologii godnych zaufania. 

Sądzę, że pojęcie „aktywa” samo w sobie i poprzez technologię zapewniającą inwestorom o wiele większe bezpieczeństwo, zostanie rozszerzone na kategorie dzisiaj po prostu jeszcze trudne do przewidzenia. Szczególnie w zakresie aktywów niematerialnych nastąpi tutaj na pewno „mała rewolucja”. Ale jest to naturalny proces, jaki będzie towarzyszył rozwojowi gospodarki w coraz większym stopniu opartej na wiedzy, a taką jest bez wątpienia gospodarka tokenowa. Pozwolę zająć się tym tematem w jednym z kolejnych wpisów na tym blogu.  Ograniczę się zatem teraz do „klasycznego” podziału aktywów, rozumianych jako majątek, czyli jako coś, co posiada określoną, wymierną wartość, uznawaną powszechnie lub akceptowaną przez określoną grupę uczestników rynku. Przy czym w klasyfikacji tej dla potrzeb procesów tokenizacji należy odejść od podejścia stricte księgowego, bilansowego.

Rodzaje aktywów

Podzielmy więc aktywa dla naszych potrzeb na materialne i niematerialne. Przy czym tokenizacja aktywów niematerialnych, z uwagi na de facto konieczność ustalenia podczas procesów tokenizacji zastawu na rzeczowych aktywach materialnych, wydaje nam się zdecydowanie bardziej interesująca, gdyż zasadniczo w obrębie aktywów niematerialnych należy spodziewać się szczególnie dynamicznego rozwoju gospodarki tokenowej. Aktywa niematerialne bowiem to aktywa dotychczas trudne do aktywizowania, tj. do upłynniania: tokeny i technologie godne zaufania to właściwe, skuteczne i bezpieczne rozwiązanie tego problemu. Tu tkwi szansa na upłynnienie ukrytych rezerw w gospodarce i zdecydowane przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego świata.

Wracając do aktywów materialnych: ogólnie mówiąc to majątek obrotowy (rzeczowy) i majątek trwały, który – co istotne z punktu widzenia tokenizacji (vide Ustawa dot. tokenów i technologii godnych zaufania Księstwa Liechtenstein) – posiada jednoznacznie identyfikowalnego właściciela. Do majątku rzeczowego należą posiadające opisaną na wstępie wartość składniki mienia ruchomego, maszyny, urządzenia, zapasy i towary; ale też i dzieła sztuki, meble antyczne, waluty, metale i kamienie szlachetne, konie sportowe, samochody zabytkowe itp. itd.  

Majątek trwały to przede wszystkim nieruchomości: budynki, budowle, domy mieszkalne, grunt, działki budowlane itp. Nota bene, udziały, akcje, długoterminowe papiery dłużne, takie jak obligacje, należą do kategorii finansowego majątku trwałego.   

Aktywa niematerialne to m.in. prawa autorskie i pokrewne, know-how, koncesje, licencje, patenty, znaki towarowe, brand i logo, programy komputerowe, koszt zakończonych prac rozwojowych w zakresie nowej technologii lub produktu, oraz goodwill, czyli reprezentacja wartości marki, reputacji firmy, jej renomy, udziału w rynku itp.

Ogólnie goodwill to wartość firmy rozumiana jako różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością godziwą. W gospodarce opartej na wiedzy goodwill to także wiedza i umiejętności pracowników oraz zdolność firmy/projektu do generowania zysku. Nowym pojęciem odnośnie do goodwill jest wartość marketingowa, która odnosi się do przedstawicieli zawodowego sportu wyczynowego, świata artystycznego itp. 

Pozostaje otwartą kwestią, czy np. sama spolegliwość, w sensie pokładania zaufania przez klienta do firmy (co ważne w procesach tokenizacji, ale i w całym życiu gospodarczym), która cechować powinna nasze życie gospodarcze, a w szczególności gospodarkę cyfrową i współdzielenia,  należy także do kategorii goodwillu.

Gospodarka tokenowa

Uważam na koniec tej krótkiej i absolutnie niewyczerpującej temat prezentacji problematyki związanej z podziałem aktywów, że rozwój gospodarki tokenowej zapewni po pierwsze postawienie rozwoju gospodarki jako takiej na wiedzy, która przyczyniać się będzie do powstawania innowacji, oraz po drugie na zaufaniu, zdecydowanie przyspieszającemu przepływy strumieni szeroko rozumianych zasobów, tym samym przyczyniając się do dynamizacji rozwoju.  Ale to już temat na odrębną analizę...  

A zatem do rychłego ponownego zobaczenia na tym blogu. Zapewniam moich Czytelników, że będzie na pewno ciekawie...  

Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję